LKI attīstība

Saskaņā ar iesaistīto pušu vienošanos kvalifikāciju iekļaušana nacionālajā kvalifikāciju ietvarstruktūrā un pēc tam to pielīdzināšanai Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai (EKI) ir jāaptver visas izglītības pakāpes un veidi, visi profesionālo kvalifikāciju līmeņi, visi izglītības veidi un formas (formālā, neformālā izglītība). Lai Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) izveide un tās pielīdzināšana EKI tiktu veikta secīgi un jēgpilni, Latvijā pielīdzināšanas process tika realizēts divos posmos.

1. posms (2009.-2011.gads)

Izveidota Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra, kurā ietvertas formālās izglītības kvalifikācijas, un tā pielīdzināta EKI. Precizētā un papildinātā pašvērtējuma ziņojuma Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” 2. versija (angļu valodā) oficiāli tika prezentēta EKI Konsultatīvās grupas sanāksmē Briselē 2011. gada oktobrī. Tādējādi Latvija izpildīja vienu no ieteikumiem, kas iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumā par EKI mūžizglītībai.

2. posms (2013.-2019.gads)

Izveidotā ietvarstruktūra tika pārskatīta un nostiprināta normatīvajos aktos ar grozījumiem Izglītības likumāProfesionālās izglītības likumā, kā arī jaunajos MK „Noteikumos par Latvijas Izglītības klasifikāciju”.

LKI/EKI līmeņa norāde augstākās izglītības dokumentos tika uzsākta 2013.gadā, bet profesionālās izglītības dokumentos – sākot ar 2017.gadu.

2016. gadā AIC veica pētījumu par LKI attīstību, un 2017. gadā sagatavoja jaunu pašvērtējuma ziņojumu (angļu valodā), kuru vēlāk izmantoja atjaunotā ziņojuma izstrādei.

2018. gadā AIC sagatavoja pašvērtējuma ziņojumu „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešana Latvijā” (angļu valodā), kā arī rosināja diskusiju par iespējām pilnveidot neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa sistēmu. 2018.gada novembrī ziņojums tika veiksmīgi prezentēts Eiropas Komisijas EKI Konsultatīvajā grupā.

2019. gada 30. aprīlī norisinājās starptautiskā konference, kurā Latvijas iesaistītajām pusēm tika prezentēts 2018.gadā atjaunotais pašvērtējuma ziņojums „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras pielīdzināšana Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” (angļu valodā), rosinot diskusiju par LKI nozīmi izglītībā un darba tirgū. Ziņojumā atspoguļota LKI attīstība laika posmā no 2010.gada. 2019.gada 4. novembrī Briselē ar ziņojumu tika iepazīstināta Eiropas Komisijas EKI Konsultatīvā grupa (prezentācija angļu valodā), tādējādi noslēdzot 2. pielīdzināšanas procesa posmu.

Īsumā par LKI

Made with Visme Presentation Maker