LKI attīstība

Izglītības kvalifikāciju piesaistei EKI ir jāaptver visas izglītības pakāpes un veidi, visi profesionālo kvalifikāciju līmeņi, visi izglītības veidi un formas (formālā, neformālā izglītība). Tāpēc, lai Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveide un tās piesaiste EKI tiktu veikta secīgi un jēgpilni, Latvijā attiecināšanas process tiek realizēts divos posmos.

1. posms (2009.-2011.gads)

Izveidota Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra, kurā ietvertas formālās izglītības kvalifikācijas, un tā piesaistīta EKI. Precizētā un papildinātā pašvērtējuma ziņojuma „Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” 2. versija LV  EN) oficiāli tika prezentēta EKI Konsultatīvās grupas sanāksmē Briselē 2011. gada oktobrī.

2. posms (2013.-2019. gads)

Izveidotā ietvarstruktūra tika pārskatīta un nostiprināta ar grozījumiem Izglītības likumāProfesionālās izglītības likumā, kā arī jaunajos MK „Noteikumos par Latvijas Izglītības klasifikāciju”.

LKI/EKI līmeņa norāde augstākās izglītības dokumentos tika uzsākta 2013. gadā, bet profesionālās izglītības dokumentos - sākot ar 2017. gadu

2016. gadā AIC veica pētījumu par LKI attīstību, un 2017. gadā tiks sagatavots jauns Pašvērtējuma ziņojums ( LV  EN )

2018. gadā AIC sagatavoja pašvērtējuma ziņojumu „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešana Latvijā”, kā arī rosināja diskusiju par iespējām pilnveidot neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa sistēmu. Pašvērtējuma ziņojums. ( LV EN )
2019. gada 30. aprīlī norisinājās EKI konference, kurā tiks prezentēts atjaunotais pašvērtējuma ziņojums par LKI piesaisti EKI