LKI izveide

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) izveide sākās 2009. gadā, un tā, līdzīgi EKI, sastāv no astoņiem atsauces līmeņiem un aptver visas izglītības pakāpes un veidus.

Izglītības un zinātnes ministrijas darba grupa

2009. gada septembrī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izveidoja darba grupu Latvijas kvalifikāciju sistēmas piesaistei EKI atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes ieteikumam par EKI izveidošanu mūžizglītībai (23.04.2008.). Šī darba grupa lielākoties veica uzraudzības funkcijas, izskatot un apstiprinot ekspertu sagatavotos līmeņu aprakstus, pirms tie tika virzīti grozījumiem MK noteikumos.

LKI līmeņu aprakstu veidošana

Lai sagatavotu LKI līmeņu aprakstus, AIC un IZM Politikas koordinācijas departaments piesaistīja ekspertus no Valsts izglītības satura centra, kuri, balstoties uz valsts izglītības standartiem, profesiju standartiem un mācību priekšmetu standartiem, izstrādāja izglītības līmeņu aprakstus vispārējā pamatizglītībā un vidējā izglītībā, profesionālajā pamatizglītībā, arodizglītībā un profesionālajā vidējā izglītībā. Šie līmeņu apraksti tika ietverti 2017. gadā MK noteikumos Nr. 322, un apraksti balstās mācīšanās rezultātos, izsakot tos trīs dimensijās: zināšanas (zināšanas un izpratne); prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes); kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana).

Augstākās izglītības pakāpē 2009.gadā Latvijas Rektoru padomes izveidotā darba grupa sagatavoja izglītības līmeņu aprakstus visām Boloņas ciklu kvalifikācijām. Šie apraksti tika veidoti saskaņā ar Eiropas Augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) kvalifikāciju ietvarstruktūru; Blūma taksonomiju, t.i., sešu līmeņu zināšanu apguves hierarhisku sistēmu, kura balstās uz amerikāņu psihologa Bendžamina Blūma un viņa kolēģu atziņām (1956); kā arī ar EKI. Šie līmeņu apraksti tika iekļauti minētajos MK noteikumu grozījumos.

Skatīt augstākās izglītības ciklu noslēguma prasību aprakstus (2009)

LKI apspriešana

Latvijas izglītības sistēmas un EKI salīdzinājums tika prezentēts un apspriests 2011.gada 14. februāra konferencē. Diskusija par to turpinājās līdz 31. martam NKP tīmekļa vietnē komentāru veidā un e-pastā.

Pašvērtējuma ziņojuma melnraksts par Latvijas izglītības sistēmas piesaisti EKI tika prezentēts un apspriests 2011.gada 27. aprīļa konferencē, un diskusijas turpinājās gan klātienē, gan elektroniski.

Pašvērtējuma ziņojuma „Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” 1. versija (LV EN) tika prezentēta 2011.gada 22. jūnijā Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras Konsultatīvās grupas sanāksmē Briselē.

Ņemot vērā Eiropas Komisijas, Cedefop un ārvalstu ekspertu komentārus un ieteikumus, AIC veica labojumus ziņojumā. Pilnveidotais ziņojums un attiecināšanas procesa rezultāti tika oficiāli prezentēti EKI Konsultatīvās grupas sanāksmē Briselē 2011.gada oktobrī.

Pēc sanāksmes tika sagatavota precizēta un papildināta pašvērtējuma ziņojuma „Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai” 2. versija (LV EN).

2012. gadā Akadēmiskās informācijas centra rīkotajā seminārā „Sociālo partneru loma Latvijas kvalifikaciju ietvarstruktūras attīstībā: problēmas un risinājumi” aktualizējās jautājums par nepieciešamiem uzlabojumiem LKI. Tāpēc 2013. gadā Akadēmiskās informācijas centrs veica pētījumu „Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Situācijas izvērtējums”  par izmaiņām Latvijas izglītības sistēmā attiecībā uz LKI ieviešanu un uzlabojumiem sekmīgai LKI ieviešanai. Pētījumā tika  izvērtēti LKI 1.-4. līmeņa apraksti un sniegti priekšlikumi izmaiņām Ministru kabineta 2008.gada 2. decembra noteikumos Nr.990 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” par dažādo izglītības pakāpju un veidu atbilstību EKI/LKI 1.-4. līmeņiem.

Pētījums tika prezentēts 2013. gada seminārā „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmenis: attīstība un paplašināšana”, kura rezultātā tika sagatavoti un iesniegti Izglītības un zinātnes ministrijā Priekšlikumi izmaiņām LKI 1.-4. līmeņos, uz kuru bāzes 2015. gadā tapa grozījumi Profesionālās izglītības likumā un 2017. gadā jaunie Ministru kabineta noteikumi Nr.322 „Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”.