Pārskats par progresu Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras īstenošanā

Pieejams jaunākais novērtējums par situāciju Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) ieviešanā. EKI ieviešanas novērtējums aptver laika periodu no 2008.gada līdz 2013.gadam. Tajā sniegta pamatinformācija par EKI, analizēta situācija EKI ieviešanā valstīs, EKI efektivitāte un iedarbīgums, būtiskums valstu kvalifikāciju ietvarstruktūru attīstībā, saiknes ar citiem Eiropas mobilitātes un caurskatāmības instrumentiem (Europass, EHEA, ECTS, ECVET, EQAVET, ESG QA HE, ESCO). Novērtējumā sniegtas rekomendācijas tālākai EKI ieviešanai.

Evaluation of the Implementation of the EQF Recommendation, 2013
Summary
Annexes

2013. gada decembrī Eiropas Komisija sagatavoja Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par progresu Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras Ieteikuma īstenošanā. 

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Evaluation of the European Qualification Framework (EQF) Implementation of the Recommendation of the European Parliament and the Council on the Establishment of the European Qualifications Framework for Lifelong Learning

Dalies:

Links nokopēts!