Izdota izglītības terminu vārdnīca kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) izdevis izglītības terminu skaidrojumus, kas saistīti ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) kontekstā lietoto terminoloģiju. Izglītības teminu skaidrojumi un ieteikumi to atveidojumiem latviešu valodā apkopoti pētījuma ziņojumā, ar kuru nozares speciālistus AIC plašāk iepazīstinās darba seminārā „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā” , kas notiks 15. septembrī Rīgā.

2015.gadā Akadēmiskās informācijas centrs kā Nacionālās koordinācijas punkts EKI (NKP) uzsāka pētījumu ar mērķi apzināt terminoloģiju un to specifisko lietojumu EKI un LKI kontekstā. 2016.gadā, turpinot pētījumu, tika izveidota ekspertu grupa, kura diskusiju rezultātā izstrādāja priekšlikumus terminu atveidojumam latviešu un angļu valodā, kā arī formulēja to definīcijas. Divu gadu darba rezultātā tapusi terminu skaidrojošā vārdnīca, kurā ir iekļauta arī minēto terminu analīze.

„Nepieciešamību veidot šādu terminu skaidrojošo vārdnīcu ir radījušas plašās izmaiņas Eiropas izglītības politikas telpā, kas sevišķi strauji notikušas pēdējo desmit gadu laikā. Eiropas izglītībā ir radušies jauni procesi un pieejas, piemēram, kvalifikāciju ietvarstruktūras jēdziens, kas pakāpeniski ienāk arī Latvijas izglītības politikā un praksē, līdzi nesot jaunus terminus un apzīmējumus, kas to raksturo. Papildus jauniem, mainās agrāk lietoto terminu nozīmes, un izglītības politikas skaidrojošās vārdnīcas palīdz saprast to saturu, nozīmi un lietojumu,” terminu vārdnīcas būtību skaidro AIC direktore Baiba Ramiņa.

Semināra mērķis ir prezentēt izstrādātos priekšlikumus un turpināt diskusiju par terminu lietošanu EKI un LKI kontekstā. Izstrādātos priekšlikumus par atbilstošo terminu lietojumu paredzēts iesniegt Latvijas izglītības politikas veidotājiem – Izglītības un zinātnes ministrijai.

Seminārs tiek rīkots Eiropas Komisijas projekta „European Qualifications Framework – National Coordination Point” (572373-EPP-1-2016-1-LV-EPPKA3-EQF-NCP) ietvaros.

Semināra materiāli tiks publicēti Latvijas NKP mājas lapā.

Dalies:

Links nokopēts!