EKI līmeņiem atbilstoši studiju rezultāti jaunajā valsts akadēmiskās izglītības standartā

2014. gada 16. maijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” (13.05.2014).  Standartā ir definēts akadēmiskās izglītības bakalaura un maģistra studiju programmu stratēģiskais mērķis: nodrošināt studējošajiem zinātņu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, sasniedzot studiju programmā noteiktos studiju rezultātus, kas atbilst Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI)  6. vai 7. līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei.

Bakalaura programmu studiju rezultātā ir jāsasniedz zināšanas, prasmes un kompetence, kas atbilst EKI 6. līmenim. Savukārt, maģistra programmu studiju rezultātā ir jāsasiedz zināšanas, prasmes un kompetence, kas atbilst EKI 7. līmenim.

Jaunais standarts paplašina tiesības turpināt akadēmiskās studijas maģistra studiju programmā. Tās  iegūst arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu beidzēji, izpildot uzņemšanas prasības atbilstošajā maģistra studiju programmā, kuras nodrošina sekmīgu studiju programmas apguvi. Otrā līmeņa profesionālās studiju programmas atbilst Latvijas Izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 6., 7. un 8. līmenim, bet akadēmiskā maģistra studiju programma – Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 7. līmenim.

Pilnu noteikumu tekstu skatīt šeit.

Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktās zināšanas, prasmes un kompetences, kas atbilst  EKI līmeņiem, ir definētas Ministru kabineta „Noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju”  (1. pielikuma 2. tabulā) – skatīt šeit.

Dalies:

Links nokopēts!